Zwinne nauczanie

QualityLearning

Bohaterka QualityMinds Lea
Zwinne nauczanie jest pomocnym i często niezbędnym uzupełnieniem zwinnego uczenia. Podczas gdy zwinne uczenie odnosi się do celów poszczególnych pracowników, zwinne nauczanie wspiera dążenia wynikające z potrzeb szkoleniowych pracowników oraz niezbędnych zmian, które należy przeprowadzić na płaszczyźnie zespołowej lub kierowniczej. Na szczęście, szczególnie w firmach, które inwestują dużo czasu w dobór pracowników, cele nauczania i uczenia się często idą ze sobą w parze, co daje korzystne efekty synergii.

Niemniej jednak zawsze mogą istnieć cele, do których silniej dążą zespoły i kadra kierownicza niż poszczególne osoby uczące się. Na przykład zespół zajmujący się księgowością może wprowadzić nowe narzędzie do księgowania, z którego muszą korzystać wszyscy członkowie. Lub, ze względów prawnych pojawił się wymóg szkolenia na temat informacji o ochronie danych, które należy wdrożyć w całej firmie. Jednak nawet przy realizacji tych celów dydaktycznych należy skoncentrować się na uczniach i zadbać o to, aby ich wcześniejsza wiedza, zainteresowania i motywacje zostały uwzględnione w koncepcjach nauczania. W takich przypadkach sprawdzają się takie formaty jak nasze warsztaty tworzenia historyjek nauczania, na których osoby decyzyjne wspólnie tworzą owe historyjki, które można następnie wdrożyć.

Czym jest dla nas zwinne nauczanie?

1. dogłębna analiza

Szczegółowa analiza pełni kluczową rolę przy projektowaniu koncepcji nauczania skoncentrowanych na osobie uczącej się i oferujących wartość dodaną zarówno dla nich, jak i firm.

Zwinne nauczanie - dogłębna analiza
Zwinne nauczanie - koncepcja dostosowana do potrzeb

2. koncepcja zwinnego nauczania dostosowana do potrzeb

Zwinna inżynieria wymagań w połączeniu z metodologią nowoczesnych badań nad nauczaniem i uczeniem się stanowi dobry punkt wyjścia do opracowania koncepcji zwinnego środowiska nauczania-uczenia się. W ten sposób można uzyskać wiedzę o tym, z kim i przede wszystkim w jaki sposób należy przeprowadzić wywiad. Otrzymujemy nie tylko możliwie najpełniejszy obraz osób uczących się, ale także kolejnych procesów edukacyjnych i treści do przekazania.

3. wdrożenie zgodnie z zasadami zwinności (MVP)

Wdrożenie zgodnie z zasadami zwinności produktu o kluczowej funkcjonalności (MVP) umożliwia bardzo wczesne tworzenie wartości dodanej dla uczących się. Twój cenny dla nas feedback zostanie włączony do koncepcji dalszego rozwoju, co gwarantuje stworzenie rozwiązania dostosowanego do potrzeb.

Zwinne nauczanie - wdrożenie zgodnie z zasadami zwinności (MVP)
Zwinne nauczanie - doskonalenie w oparciu o określone kryteria (Continous Improvement)

4. ciągłe doskonalenie w oparciu o jasno określone kryteria (Continuous Improvement)

Ciągła informacja zwrotna i adaptacja koncepcji do zmieniających się warunków ramowych jest ważnym elementem ciągłego doskonalenia (Continuous Improvement). W ten sposób osiągamy najwyższą możliwą jakość.

Kto się uczy? Czego się uczy? Jak się uczy?

Nasze koncepcje nauczania zwinnego zasadniczo opierają się na tych trzech głównych pytaniach. „Kto” odnosi się do różnych grup osób uczących się, ich specyficznych warunków oraz do optymalnego dla procesu nauczania wykorzystania treści i formatów. „Jak” odnosi się do późniejszych zastosowań nabytej wiedzy. Procesy, metody i formy nauczania powinny odzwierciedlać procesy pracy osoby uczącej się i, w miarę możliwości, być ze sobą powiązane – dlatego też koncepcje nauczania powinny zostać optymalnie dopasowane już w fazie projektowania. Jeśli na przykład podejście do nauczania ma być stosowane w celu wspierania zwinnej transformacji, sensowne jest wykorzystanie zwinnych elementów w koncepcji nauczania, aby jeszcze bardziej ułatwić uczącym się proces przemian. „Co” odnosi się do treści nauczania, które mogą być stale dostosowywane i oferowane w formatach optymalnych dla zaspokojenia indywidualnych potrzeb.