Polityka prywatności

1. Polityka prywatności w skrócie

Informacje ogólne

Poniżej przedstawione są przejrzyste informacje na temat tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą witrynę. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych, które znajduje się pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Za przetwarzanie danych na tej stronie odpowiedzialny jest operator strony, którego dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Informacje o inspektorze ochrony danych” w niniejszym oświadczeniu.

Jak zbieramy Twoje dane?

Gromadzimy Twoje dane po przekazaniu ich nam przez Ciebie. Mogą to być np. dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Nasze systemy informatyczne rejestrują także inne dane, automatycznie lub za Twoją zgodą podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. dot. przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego lub godziny wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane zbierane są w celu zapewnienia bezproblemowego działania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Twoich danych osobowych. Możesz również zażądać skorygowania lub usunięcia Twoich danych. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. W pewnych wypadkach masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci też prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych, możesz skontaktować się z nami w każdej chwili.

Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

Kiedy odwiedzasz tę stronę, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa hostowana jest przez zewnętrznego usługodawcę (hostera). Zapisane na tej stronie dane osobowe przechowywane są na serwerach usługodawcy. Mogą to być np. adresy IP, prośby o kontakt, metadane, dane komunikacyjne, dane umowy, dane kontaktowe, nazwiska, dane dostępu do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Hosting wykorzystywany jest w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i wydajnego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Hoster przetwarza Twoje dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań w ramach wydajności i przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z następujących usługodawców:

Hetzner Online GmbH

Industriestr. 25.
91710 Gunzenhausen, Niemcy

Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

W celu zapewnienia przetwarzania zgodnego z ochroną danych, zawarliśmy z naszym hosterem tzw. umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych..

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu są one przechowywane i wykorzystywane.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji mailowej) może nie być całkowicie bezpieczna. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca odpowiedzialnego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

QualityMinds Sp. z o. o.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
Polska

Telefon: +48 605 85 80 50
E-mail: hello@qualityminds.pl

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i metodach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych nie określono konkretnego okresu przechowywania, Twoje dane pozostaną u nas do momentu gdy wygaśnie cel ich przetwarzania. Jeśli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. podatkowe lub handlowe okresy przechowywania); w tym drugim przypadku usunięcie następuje po ustaniu tych przyczyn.

Prawnie wymagany inspektor ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy dla naszej firmy inspektora ochrony danych.

QualityMinds Sp. z o. o.
-Inspektor danych osobowych –
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
Polska

Telefon: +48 605 85 80 50
E-mail: hello@qualityminds.pl

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy m.in. z narzędzi firm, mających siedziby w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne z punktu widzenia prawa o ochronie danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich, gdzie są one przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z obszarem UE. Na przykład firmy amerykańskie zobowiązane są do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę zainteresowaną działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. tajne służby) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Twoje dane na serwerach w USA w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, W KAŻDYM MOMENCIE MASZ PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; POWYŻSZE ODNOSI SIĘ RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH POSTANOWIENIACH. WŁAŚCIWA PODSTAWA PRAWNA, WYMAGANA DO PRZETWARZANIA DANYCH, ZNAJDUJE SIĘ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY DŁUŻEJ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, O ILE NIE BĘDZIEMY W STANIE PODAĆ ISTOTNYCH POWODÓW DO ICH PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWAŻAŁYBY TWOJE INTERESY, PRAWA I WOLNOŚCI, LUB GDY PRZETWARZANIE SŁUŻY W CELU USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ W CELU BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW TAKIEGO MARKETINGU; ODNOSI SIĘ TO RÓWNIEŻ DO PROFILOWANIA, O ILE POZOSTAJE ONO W ZWIĄZKU Z TAKIM BEZPOŚREDNIM MARKETINGIEM. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SPRZECIWU TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO, osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia ochrony danych. Prawo do odwołania istnieje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przekazania danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej osobie, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zmianie w linii adresu z „http://” na „https: //”, oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, przesyłane przez Ciebie dane nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i korekta

W ramach obowiązujących przepisów prawnych przysługuje Ci prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu ich przetwarzania, a w razie potrzeby prawo do ich sprostowania lub usunięcia. Jeśli masz dodatkowe pytania na temat danych osobowych, w każdej chwili możesz się z nami skontaktować.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania testu masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych nastąpiło / odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia Twoich danych, możesz zażądać ograniczenia ich przetwarzania.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Po złożeniu sprzeciwu zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO, należy rozważyć Twoje i nasze interesy. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, mogą one – poza ich przechowywaniem – być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych, opublikowanych w ramach obowiązkowego impressum, w celu wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak SPAM.

4. Gromadzenie danych na tej stronie

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies” (tzw. ciasteczka). Są to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych szkód na Twoim urządzeniu. Są one przechowywane albo tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) albo na stałe (trwałe pliki cookie) na Twoim urządzeniu. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Trwałe pliki cookie pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu do czasu, aż sam je usuniesz lub Twoja przeglądarka internetowa automatycznie je usunie.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm zewnętrznych mogą być również przechowywane na Twoim urządzeniu, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową (pliki cookie stron trzecich). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z niektórych usług stron trzecich (np. plików cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Cookies mają różne funkcje. Są one często konieczne ze względów technicznych, ponieważ gwarantują prawidłowe działanie strony internetowej (np. funkcja koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są konieczne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych, wymaganych przez Ciebie funkcji (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka na zakupy) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) przechowywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na zapisywanie plików cookie, zapisywanie tych plików odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Można ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby przekazywała informację o ustawieniu plików cookie, i zezwalać na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie, oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną dezaktywowane, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie wykorzystywane są przez firmy trzecie lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • zastosowany system operacyjny
  • URL odsyłającego
  • nazwa hosta komputera dostępowego
  • godzina połączenia z serwerem
  • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Ich gromadzenie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu konieczne jest gromadzenie plików dziennika serwera.

Zapytania przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem maila, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie, w tym wszystkie odnośne dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie), będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu jego rozpatrzenia. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Twoje zapytanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na faktycznym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), lub Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), o ile została udzielona.

Dane, które przesyłasz do nas w ramach próśb o kontakt, pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub przestanie obowiązywać cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego zapytania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Komunikacja przez WhatsApp

Do komunikacji z naszymi klientami i innymi stronami trzecimi korzystamy między innymi z komunikatora internetowego WhatsApp. Dostawcą jest WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Komunikacja odbywa się za pomocą szyfrowania typu end-to-end (peer-to-peer), które uniemożliwia WhatsApp lub innym stronom trzecim uzyskanie dostępu do treści komunikacji. WhatsApp ma jednak dostęp do metadanych, które powstają w trakcie procesu komunikacji (np. nadawca, odbiorca i czas). Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że WhatsApp twierdzi, że udostępnia dane osobowe swoich użytkowników swojej amerykańskiej spółce macierzystej Facebooku. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności WhatsApp pod adresem: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Podstawę prawną używania przez nas komunikatora WhatsApp stanowi nasz uzasadniony interes jak najszybszej i najlepszej komunikacji z klientem, zainteresowanymi stronami oraz innymi partnerami biznesowymi i umownymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). O ile udzielona została na to Twoja zgoda, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na jej podstawie; zgodę można odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Treść komunikacji wymieniana między WhatsApp i na WhatsApp pozostaje u nas, dopóki nie poprosisz nas o jej usunięcie, nie cofniesz zgody na przechowywanie lub gdy przestanie obowiązywać cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Twojego zapytania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Używamy WhatsApp w wariancie „WhatsApp Business”.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum.

Skonfigurowaliśmy nasze konta WhatsApp tak, aby nie synchronizowały automatycznie danych z książką adresową używanych smartfonów.

Zawarliśmy z WhatsApp umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Matomo

Ta witryna internetowa korzysta z usługi analizy sieci typu open source Matomo.
Z pomocą Matomo jesteśmy w stanie zbierać i analizować dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające. Dzięki temu możemy m.in. dowiedzieć się, kiedy miały miejsce odsłony strony i z jakiego regionu pochodzą. Rejestrujemy również różne pliki dziennika (np. adres IP, stronę odsyłającą, używaną przeglądarkę i system operacyjny) i możemy mierzyć, czy odwiedzający naszą witrynę wykonują określone działania (np. kliknięcia, zakupy itp.).

Anonimizacja adresu IP

Analizując za pomocą Matomo, stosujemy anonimizację IP. Twój adres IP jest skracany przed analizą, dzięki czemu nie można go już jednoznacznie przypisać do Ciebie.

Analiza bez plików cookie

Skonfigurowaliśmy Matomo tak, aby Matomo nie zapisywał żadnych plików cookie w Twojej przeglądarce.

Hosting

Hostujemy Matomo wyłącznie na naszych własnych serwerach, dzięki czemu wszystkie dane analityczne pozostają u nas i nie są przekazywane dalej.

https://matomo.org/

SalesViewer

Na naszej stronie internetowej gromadzone i przechowywane są dane do celów marketingowych, badania rynku i optymalizacji na podstawie prawnie uzasadnionych interesów operatora strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) z wykorzystaniem technologii SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH. Profile użytkowników mogą być tworzone z tych danych pod pseudonimem. W tym celu wykorzystywane są tak zwane skrypty śledzące, które służą do zbierania danych związanych z firmą.

Dane gromadzone za pomocą tej technologii nie będą wykorzystywane do identyfikacji osoby odwiedzającej niniejszą stronę internetową i nie będą łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu bez odrębnej zgody osoby, której dane dotyczą.

W każdej chwili możesz sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość, odwiedzając link www.salesviewer.com/opt-out, aby zapobiec przyszłemu gromadzeniu danych przez SalesViewer® w ramach tej witryny. Plik cookie rezygnacji dla tej witryny zostanie zapisany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie kliknąć ten link.

SalesViewer® GmbH ma siedzibę w Bochum w Niemczech i gwarantuje 100% zgodność z RODO. Z tą deklaracją można zapoznać się na stronie www.salesviewer.com/datenschutz.

6. Newsletter

Dane newslettera

Jeżeli chcesz otrzymywać oferowany na stronie newsletter, potrzebujemy Twojego adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy na prawdę należy on do Ciebie i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są zbierane lub są zbierane wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych jedynie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład poprzez link „Anuluj subskrypcję” w newsletterze. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane zapisane w celu subskrypcji newslettera przechowywane będą przez nas lub dostawcę usługi newslettera do czasu wypisania się z newslettera, i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po anulowaniu subskrypcji lub gdy przestał istnieć cel przechowywania danych. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.

Po usunięciu Cię z listy dystrybucyjnej newslettera, Twój adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy wykorzystywane będą wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Jest to zarówno w Twoim, jak i naszym interesie utrzymania zgodności z wymogami prawnymi podczas wysyłania newslettera (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, pod warunkiem, że Twoje interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

MailChimp

W celu wysyłania newslettera, ta strona korzysta z usług MailChimp. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp to usługa, za pomocą której można między innymi organizować i analizować wysyłkę newslettera. Jeżeli podasz swoje dane w celu subskrypcji (np. adres e-mail), będą one przechowywane na serwerach MailChimp w USA.

MailChimp jest narzędziem do analizy naszych kampanii newsletterowych. Kiedy otwierasz wysłany za pomocą MailChimp e-mail, plik zawarty w tej wiadomości (tzw. „web beacon”) łączy się z serwerami MailChimp w USA. W ten sposób można ustalić, czy wiadomość newslettera została otwarta, i które linki zostały kliknięte. Rejestrowane są również informacje techniczne (np. czas dostępu, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Te informacje nie mogą być przypisane do odnośnego odbiorcy newslettera, lecz wykorzystywane są wyłącznie do analizy statystycznej kampanii newsletterowych. Wyniki tych analiz mogą posłużyć do lepszego dostosowania przyszłych kampanii do zainteresowań odbiorców.

Jeśli nie zgadzasz się na analizy przez MailChimp, musisz zrezygnować z subskrypcji newslettera – link do rezygnacji znajdziesz w każdej wiadomości newslettera.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę możesz w każdej chwili odwołać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane zapisane u nas w celu subskrypcji newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do czasu wypisania się z newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po anulowaniu subskrypcji. Nie ma to wpływu na dane, które zapisaliśmy w innych celach.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.

Szczegóły znajdziesz tutaj: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ i https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Po usunięciu Cię z listy dystrybucyjnej newslettera Twój adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy wykorzystywane będą wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Jest to zarówno w Twoim, jak i naszym interesie utrzymania zgodności z wymogami prawnymi podczas wysyłania newslettera (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo.

Możesz sprzeciwić się przechowywaniu Twoich danych osobowych, pod warunkiem, że Twoje interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

Więcej informacji można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych MailChimp pod adresem : https://mailchimp.com/legal/terms/.

Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych

Zawarliśmy z MailChimp tak zwaną „Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych”, w której zobowiązujemy MailChimp do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim.

7. Wtyczki i narzędzia

Youtube

Ta witryna integruje filmy z witryny YouTube. Operatorem serwisu jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Gdy odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych, na której zintegrowany jest YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedzasz.

Ponadto YouTube może przechowywać na Twoim urządzeniu różne pliki cookie lub wykorzystywać porównywalne technologie do rozpoznawania (np. funkcję “device fingerprinting”). W ten sposób YouTube może otrzymywać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane m.in. w celu zbierania statystyk wideo, poprawy użyteczności i zapobiegania próbom oszustw.

Po zalogowaniu na Twoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przyporządkowanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Używamy serwisu YouTube, aby uczynić prezentacje naszych ofert online bardziej atrakcyjnymi, co stanowi nasz uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust.1 lit. f RODO. O ile została udzielona odpowiednia zgoda, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a RODO; zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W celu korzystania z funkcji Google Maps niezbędne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Jeśli Mapy Google są aktywowane, Google może używać własnych czcionek internetowych w celu jednolitego wyświetlania tekstu. Po wywołaniu Google Maps przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlać teksty i czcionki.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i łatwe odnalezienie wskazanych przez nas miejsc na stronie, co stanowi nasz uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust.1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust.1 lit. a RODO; zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

8. Konferencje audio i wideo

Przetwarzanie danych

Do komunikacji online z naszymi klientami używamy narzędzi konferencyjnych, które wymienione są poniżej. Jeśli komunikujesz się z nami za pośrednictwem wideokonferencji lub audiokonferencji przez Internet, Twoje dane osobowe będą rejestrowane i przetwarzane przez nas oraz dostawcę odnośnego narzędzia konferencyjnego.

Narzędzia konferencyjne gromadzą wszystkie dane, które podajesz lub których używasz w celu korzystania z nich (adres e-mail i/lub numer telefonu). Narzędzia konferencyjne przetwarzają również czas trwania konferencji, początek i koniec (czas) uczestnictwa w konferencji, liczbę uczestników oraz inne „informacje kontekstowe” związane z procesem komunikacji (metadane).

Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne wymagane do obsługi komunikacji online. Obejmuje to w szczególności adresy IP, adresy MAC, ID urządzeń, typ urządzenia, typ i wersję systemu operacyjnego, wersję klienta, typ kamery, mikrofonu lub głośnika oraz rodzaj połączenia.

Wszystkie wymieniane, przesyłane lub w inny sposób udostępniane w ramach narzędzia treści są przechowywane także na serwerach dostawcy narzędzia. Treści takie obejmują w szczególności nagrania w chmurze, czaty/wiadomości błyskawiczne, pocztę głosową, przesłane zdjęcia i filmy, pliki, tablice i inne informacje udostępniane podczas korzystania z usługi.

Należy pamiętać, że nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych przez używane narzędzia. Nasze opcje są w dużej mierze oparte na polityce firmy danego dostawcy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych osobowych odnośnych narzędzi, wyszczególnionych w niniejszym tekście.

Cel i podstawa prawna

Narzędzia konferencyjne służą do komunikacji z potencjalnymi lub istniejącymi partnerami umownymi lub do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto korzystanie z narzędzi służy w celu ogólnego uproszczenia i przyspieszenia komunikacji z nami lub naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). O ile została udzielona zgoda, odnośne narzędzia wykorzystywane są na podstawie tej zgody; którą można odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Okres przechowywania

Dane zebrane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem narzędzi wideo i konferencyjnych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Zapisane pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych przez operatorów narzędzi konferencyjnych dla ich własnych celów. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z operatorami narzędzi konferencyjnych.

Używane narzędzia konferencyjne

Korzystamy z następujących narzędzi konferencyjnych:

Microsoft Teams

Korzystamy z usługi Microsoft Teams. Dostawcą jest Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

Zawarcie umowy o realizację zamówienia

Zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z dostawcą Microsoft Teams, i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych osobowych podczas korzystania z Microsoft Teams.

9. Usługi własne

Obsługa danych wnioskodawcy

Oferujemy Ci możliwość aplikowania do nas (np. e-mailem, pocztą lub za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego). Poniżej informujemy Cię o zakresie, celu i wykorzystaniu Twoich danych osobowych, gromadzonych podczas procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że Twoje dane będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych i wszelkimi innymi przepisami ustawowymi oraz, że traktujemy Twoje dane jako ściśle poufne.

Zakres i cel zbierania danych

Jeśli wyślesz do nas aplikację, przetwarzamy Twoje powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki w kontekście rozmów kwalifikacyjnych itp.), o ile jest to konieczne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawę prawną stanowi zgodnie tutaj z prawem niemieckim par. 26 Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne nawiązanie umowy), oraz – o ile została udzielona Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe zostaną przekazane wyłącznie osobom z naszej firmy, zaangażowanym w przetwarzanie Twojej aplikacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji, podane przez Ciebie dane będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych zgodnie z art. 26 BDSG oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji zatrudnienia.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie możemy złożyć Ci oferty pracy, odrzucisz naszą ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych, które przekazałeś na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) na okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Dane zostaną następnie usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie służy w szczególności do celów dowodowych w przypadku sporu prawnego. Jeśli okaże się, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), zostaną one usunięte dopiero wtedy, gdy przestanie obowiązywać cel ich dalszego przechowywania.

Dłuższe przechowywanie może mieć również miejsce, jeśli wyraziłeś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeśli ustawowe wymogi dotyczące przechowywania uniemożliwiają usunięcie.

Losowania nagród i konkursy

Od czasu do czasu przeprowadzamy ankiety online. Na zakończenie ankiety pytamy użytkownika, czy chciałby wziąć udział w loterii. Jeśli tak, prosimy o adres e-mail, abyśmy mogli go powiadomić w przypadku wygranej. Zebrane w tym celu adresy e-mail zostaną wykorzystane tylko do powiadomienia i usunięte po zakończeniu loterii. Użytkownicy, którzy nie chcą brać udziału w loterii, nie muszą podawać swojego adresu e-mail.

10. Nasza obecność w mediach społecznościowych

Przetwarzanie danych przez media społecznościowe

Prowadzimy publicznie dostępne profile w wymienionych poniżej sieciach społecznościowych.

Sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itp., mogą generalnie kompleksowo analizować zachowanie użytkownika, jeśli odwiedzasz ich stronę internetową lub stronę internetową ze zintegrowaną treścią mediów społecznościowych (np. przyciski lub banery reklamowe). Odwiedzenie naszych profili w mediach społecznościowych powoduje liczne operacje przetwarzania związane z ochroną danych, a mianowicie:

Po zalogowaniu na Twoje konto w mediach społecznościowych i odwiedzeniu naszego profilu w danej sieci, operator portalu mediów społecznościowych może przypisać tę wizytę do Twojego konta użytkownika. Jeśli nie jesteś zalogowany(a) lub nie masz konta w odpowiednim portalu społecznościowym, Twoje dane osobowe mogą być w pewnych okolicznościach również rejestrowane. W takim przypadku dane te są rejestrowane np. za pomocą zapisywanych na Twoim urządzeniu plików cookies, lub poprzez zapisanie Twojego adresu IP.

Za pomocą zebranych w ten sposób danych operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, gdzie przechowywane są Twoje preferencje i zainteresowania. W ten sposób, możesz otrzymywać spersonalizowane reklamy w trakcie Twojej obecności w mediach społecznościowych i poza nimi. Jeśli masz konto w danej sieci społecznościowej, spersonalizowane reklamy mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach po zalogowaniu.

Należy również pamiętać, że nie jesteśmy w stanie odtworzyć wszystkich procesów przetwarzania danych na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy, dalsze operacje przetwarzania mogą być zatem przeprowadzane przez operatorów portali społecznościowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z warunkami użytkowania i przepisami o ochronie danych odnośnego portalu społecznościowych.

Podstawa prawna

Nasza obecność w mediach społecznościowych ma na celu zapewnienie jak najszerszej obecności w Internecie. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust.1 lit. f RODO. Procesy analizy inicjowane przez portale społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą być określone przez operatorów portali społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odpowiedzialność i dochodzenie praw

Jeśli odwiedzasz jeden z naszych serwisów społecznościowych (np. Facebook), jesteśmy wspólnie z operatorem platformy mediów społecznościowych odpowiedzialni za operacje przetwarzania danych, pochodzących z tej wizyty. Co do zasady możesz skorzystać ze swoich praw (informacje, korekta, usuwanie, ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych i skarga) zarówno względem nas, jak i operatora danego portalu społecznościowego (np. Facebooka).

Należy pamiętać, że chociaż dzielimy odpowiedzialność z operatorami portali społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na ich operacje przetwarzania danych. Nasze opcje są w dużej mierze oparte na polityce firmy danego dostawcy.

Okres przechowywania

Dane zebrane bezpośrednio przez nas za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie, lub gdy wygaśnie cel przechowywania danych. Zapisane pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia. Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych przez operatorów portali społecznościowych dla ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy skontaktować się bezpośrednio z operatorem sieci społecznościowej (np. w ich polityce prywatności, patrz poniżej).

QualityMinds w mediach społecznościowych

Facebook

Posiadamy profil na Facebooku. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Według Facebooka, zebrane dane będą również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Możesz samodzielnie dostosować ustawienia reklamowe na swoim koncie użytkownika. Aby to zrobić, kliknij poniższy link i zaloguj się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Twitter

Korzystamy z usługi krótkich wiadomości tekstowych Twitter.

Dostawcą jest Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia.

Możesz samodzielnie dostosować ustawienia ochrony danych osobowych na Twitterze na swoim koncie użytkownika. Aby to zrobić, kliknij poniższy link i zaloguj się: https://twitter.com/personalization.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności Twittera: https://twitter.com/en/privacy.

XING

Posiadamy profil na XING. Dostawcą jest New Work SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Niemcy. Szczegółowe informacje o tym, jak XING przetwarza Twoje dane osobowe, można znaleźć w oświadczeniu XING o ochronie danych osobowych: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

LinkedIn

Posiadamy profil na LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn używa reklamowych plików cookie.

Jeśli chcesz dezaktywować reklamowe pliki cookie LinkedIn, użyj następującego linku: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa i https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Szczegółowe informacje o tym, jak LinkedIn przetwarza Twoje dane osobowe, znajdziesz w polityce prywatności LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy